Zarządzanie funduszami
zamkniętymi

Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.

ul. Ciasna 6

00-232 Warszawa

tel. +48 22 531 52 53 

fax +48 22 531 51 41

www.fip-tfi.pl

Informacje ogólne

Fundusze Inwestycji Polskich TFI  S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w zarządzaniu funduszami zamkniętymi. Działalność Towarzystwa regulowana jest Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wydaniu zezwolenia na działalność Towarzystwa została wydana w dniu 16 października 2006 r.).

Historia

  • 2006
  • 2012
  • 2015

Powstanie firmy

Rozpoczęcie działalności Towarzystwa pod nazwą HEXAGON TFI S.A. po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Przekształcenia własnościowe i zmiana nazwy

Zmiana struktury właścicielskiej, czego następstwem była zmiana nazwy Towarzystwa na Fundusze Inwestycji Polskich TFI SA. Zmiany te trwały do 2013 roku.

Trzy fundusze

Obecnie Towarzystwo zarządza trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych.

Usługi

Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie (w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych), pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.

70 lat w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej

Budownictwo komunikacyjne

Produkcja i modernizacja
taboru szynowego

Produkcja taboru szynowego