40 lat obecności na rynku budowlanym

i otwarcie na nowe formy działania

Energopol-Warszawa S.A.

Al. Jerozolimskie 53

00-697 Warszawa

tel. +48 22 356 21 80

energopol@energopolsa.pl

www.energopolsa.pl

 

 

Informacje ogólne

ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. to firma z wieloletnią tradycją i bogatym doświadczeniem w projektowaniu i budownictwie rurociągów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i jej pochodnych, a także wykonawstwie obiektów wodno-inżynieryjnych, przemysłowych i komunalnych.
W rozpoczętym w pierwszej połowie lat 90-tych procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych, zakres i profil jej działania uległ przeobrażeniu i został poszerzony o nowe, odpowiadające bieżącym zapotrzebowaniom, kierunki inwestycyjne. 

Plan połączenia spółek Multico sp z o.o. i Energopol-Warszawa S.A.

Historia

  • 1975
  • 1990
  • 1991
  • 2004
  • 2021

Powstanie firmy

Powołanie Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol”, którego celem było stworzenie przedsiębiorstwa, realizującego na bazie nowoczesnej myśli technicznej, szybki rozwój potencjału budownictwa hydrotechnicznego i rurociągów energetycznych dla zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w kraju i za granicą.

Prywatyzacja

Rozpoczęcie procesu prywatyzacji i przekształceń własnościowych  przedsiębiorstwa.

Rozwój i rozszerzenie działalności

Powstanie spółki ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. i rozpoczęcie procesu tworzenia jej grupy kapitałowej. Profil i zakres działania został wówczas rozszerzony i obejmował, oprócz działalności podstawowej (budownictwa przemysłowego), usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, transportu międzynarodowego, handlu, przetwórstwa rolno-spożywczego, poligrafii, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz turystyki i gastronomii.

Dalsza droga

W roku 2004 ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. weszła w skład Grupy Kapitałowej MULTICO. Obok działalności z zakresu zarządzania majątkiem własnym i podmiotów zależnych oraz przedsięwzięć w dziedzinie budownictwa przesyłowego, Spółka uczestniczy obecnie kapitałowo w działalności innych firm Grupy z branży budowlanej i produkcyjnej oraz rozwija nowe formy działalności, których przykładem jest nowoczesny Ośrodek Wypoczynkowy "Kalwa" w Pasymiu www.kalwa-energopol.pl o powierzchni 17,5 ha, posiadający bogatą bazę rekreacyjno-sportową, gastronomiczną i konferencyjną, otwartą na potrzeby i oczekiwania gości.

Usługi

Firma wybudowała setki obiektów w Europie, głównie na terenach obecnej Rosji, Ukrainy i Białorusi, a także w Azji i północnej Afryce. Wśród nich wymienić należy gazociągi i ropociągi magistralne, stacje kompresorowe i podziemne zbiorniki gazu na gazociągach z urządzeniami technologicznymi, zakłady przeróbki gazu i kondensatu, stacje pomp na ropociągach, elektrownie atomowe, obiekty budownictwa hydrotechnicznego i gospodarki wodno-ściekowej, a także inne przemysłowe budownictwo specjalistyczne i towarzyszące realizacji obiektów przemysłowych, w tym kompleksy mieszkalne wraz z infrastrukturą.

Największa mieszkaniowa
oferta na Lubelszczyźnie

Budownictwo mieszkaniowe

Krawiectwo
na najwyższym poziomie

Krawiectwo